Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd: 8:00 - 18:00
 • szerda: 12:00 - 18:00
 • csütörtök: 12:00 - 18:00
 • péntek: 8:00 - 18:00
 • szombat: 8:00 - 12:00
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Hírlevél adatkezelés

 

TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS HÍRLEVELEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

1. BEVEZETÉS

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (székhely 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9., a továbbiakban: Adatkezelő) elektronikus formában (e-mailben) küldésre kerülő hírleveleivel, programajánlóival (a továbbiakban együttesen: Hírlevél) kapcsolatban azon természetes személyek adatainak kezelésével, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel összefüggésben nyújt tájékoztatást, akik a Hírlevélre feliratkoztak és ezáltal a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerint kezeli (a továbbiakban Érintett).

Amennyiben az Érintett hozzájárul, úgy az Adatkezelő a regisztráció során megadott emailcímre közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) céllal vagy tájékoztatás céljából Hírleveleket küld. Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelő a www.psvk.hu címen elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata (a továbbiakban:
Szabályzat), különösen annak 8.3.4. pontja tartalmazza.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

név: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

Adatkezelő adatvédelmi felelőse (kapcsolattartója), elérhetőségei:
Kállainé Vereb Mária igazgató, +36-76-461-429, psvk@psvk.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetőségei:
Szunyi Sándor Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatala által megbízott közös adatvédelmi tisztviselő: +36-20-465-5263, sandor.szunyi@kiskunfelegyhaza.hu

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK, ALAPVETŐ FOGALMAK

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban használt alapvető fogalmak részletes jelentését a Szabályzat vonatkozó fejezete tartalmazza.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az elektronikus Hírlevélre feliratkozó személyek részére az Adatkezelőt, illetve szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő elektronikus Hírlevelek rendszeres küldése, amelynek révén az Adatkezelő társaság közvetlen fogyasztói csatornákon keresztül lép kapcsolatba a természetes személyekkel, és amely során a tevékenységével összefüggő reklámanyagok, tájékoztatók kiküldésére kerül sor.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja; az Érintett vagyis a Hírlevélre feliratkozó személy hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

6. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

Kezelt személyes adatok és kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja (törlésre előirányzott határidők) Adatkezelés időtartama Közös adatkezelő, képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének megnevezése és elérhetősége (ha van ilyen)
Feliratkozó személy
 • teljes neve,
 • email címe és/vagy
 • lakcíme.
14. életévét be nem töltött gyermek esetén
 • szülője, törvényes képviselője neve, email címe.
Adatkezelő szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő elektronikus vagy postai úton küldött hírlevél küldése. GDPR 6. cikk (1) bekezdés(a) ponja A hozzájárulás visszavonásáig. nincs

 

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelés a Hírlevélre történő feliratkozástól a leiratkozás időpontjáig (vagyis a hozzájárulás visszavonásáig) vagy pedig a hírlevélküldési tevékenység
megszűnéséig tart.

8. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult, amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése
elengedhetetlen.

Adatfeldolgozó: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. Nyilvántartási szám: 598316 Adószám:
15598316-2-41 E-mail: info@kifu.gov.hu Telefonszám: +36-1-795-2861

Az adatfeldolgozó személyében bekövetkezett változással az Adatkezelő minden esetben frissíti a Szabályzatot. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet. Az igénybe vett további adatfeldolgozóról az Adatkezelőt az adatfeldolgozó tájékoztatni köteles, ezt követően az Adatkezelő a további adatfeldolgozó személyét jelen tájékoztatóban köteles feltüntetni. Az Adatkezelő az Érintett adatait kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot.

9. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az Adatkezelő emailcímén; az adatkezelés korlátozását. Az Adatkezelő mindezekkel kapcsolatos döntését a kérelem beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles az Érintettel közölni.

Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)
Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. A törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozóan kötelezettség áll fenn.

Korlátozáshoz való jog
Az Érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

Tiltakozás joga
Az Érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő részére küldött írásos nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét.

Panasz és jogorvoslat
Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg intézményünket.