Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd: 8:00 - 18:00
 • szerda: 12:00 - 18:00
 • csütörtök: 12:00 - 18:00
 • péntek: 8:00 - 18:00
 • szombat: 8:00 - 12:00
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Könyvtárhasználat

 

A KISKUNFÉLEGYHÁZI

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

Szervezeti és Működési Szabályzatának

3. sz. melléklete

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár

Könyvtárhasználati Szabályzata

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár nyilvános közkönyvtár. Dokumentumain és szolgáltatásain keresztül biztosítja a kulturálódáshoz, művelődéshez, szórakozáshoz szükséges széleskörű információ-hozzáférhetőséget a Kiskunfélegyházán és térségében élő polgárok számára.

A könyvtár a minőségirányítási szempontok (TQM) figyelembe vételével szervezi szolgáltatásait.

A könyvtár munkatársai a könyvtárosok etikai kódexében foglaltaknak megfelelően végzik mindennapi szakmai feladataikat.

A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.

I. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban a könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • a könyvtár megtekintése
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ könyvtárunk és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól és gyűjteményéről
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek (olvasóterem, folyóirat-olvasó) dokumentumainak - kézikönyv, védett könyv, újság, folyóirat – alkalmankénti helyben használata
 • rendezvények látogatása, kiemelt rendezvények esetében regisztrációs jeggyel
 • könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások - előzetes bejelentéssel
 • wifi használata.

A könyvtár gyűjteményrészeinek helyben használata ingyenes látogatói jeggyel lehetséges.

A könyvtárat használhatja mindenki, aki a Könyvtárhasználati Szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri, s ezt aláírásával igazolja.

Az állampolgár adományaival, az SZJA 1 %-a felajánlásával támogathatja a könyvtárat, valamint javaslataival segítheti szolgáltatásait.

II. A városi könyvtár alapszolgáltatásain felüli szolgáltatásait csak beiratkozott olvasó veheti igénybe, a beiratkozási díj megfizetése fejében:

 • kölcsönzés
 • könyv
 • védett könyv, (könyvmellékletek), újság, folyóirat, - korlátozottan kölcsönözhető
 • diafilm
 • előjegyzés
 • dokumentumok helyben használata
 • kézikönyv, védett könyv, újság, folyóirat
 • tájékoztatás
 • gyorstájékoztatás
 • szakirodalmi tájékoztatás

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • könyvtárközi kölcsönzés
 • a Médiatárban elhelyezett dokumentumokat (CD, DVD, CD-ROM) kölcsönözni
 • internethasználat
 • fénymásolás könyvtári dokumentumokból
 • könyvtári és egyéb helyi kiadványok vásárlása
 • fekete-fehér és színes nyomtatás (internetről vagy szövegszerkesztőből)
 • az állományból kivont könyvek, régi újságok, folyóiratok vásárlása
 • szkenner használata
 • fax-használat
 • spirálozás, laminálás.

III. A könyvtárhasználók adatainak kezelése:

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól származó személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók információs önrendelkezési jogát.

Az intézmény a könyvtárhasználók személyes adatait a 16/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) szóló jogszabályok előírásainak megfelelő módon kezeli.

A Rendelet értelmében az a természetes személy, aki személyes adatait a könyvtárnak megadja, az adatkezelés érintettjévé válik (a továbbiakban Érintett), a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár pedig adatkezelőnek minősül (a továbbiakban Adatkezelő).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat.

Felhívjuk a Tisztelt Könyvtárhasználók figyelmét, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. Kérjük, olvassák el figyelmesen az abban foglaltakat. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat kinyomtatva az olvasószolgálatnál, online az intézmény honlapján: http://www.psvk.hu/ tekinthető meg.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Könyvtárhasználókat, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges panaszaikkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Név: Szunyi Sándor

E-mail: sandor.szunyi@kiskunfelegyhaza.hu

Telefonszám: +36-20-465-5263

IV. A szolgáltatások igénybevételének feltételei és formái:

Feltételei:

A könyvtár alapszolgáltatáson felüli szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

A beiratkozás feltételei:

 • 14 éves korig szülői engedélyhez kötött (személyi lap kitöltése, illetve a Tájékoztató gyermekek személyes adatainak kezelésről c. dokumentum elfogadása).
 • 14 éves kor felett (személyi lap kitöltése, illetve a Tájékoztató beiratkozó személyes adatainak kezeléséről c. dokumentum elfogadása).
 • Természetes személyazonosító adatok igazolása: (családi- és utónév, születéskori név anyja neve, születési hely és idő, valamint a lakcím) - személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány vagy gépjármű-vezetői engedély és a lakcímkártya bemutatása. Az adatokat a könyvtár az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően rögzíti és kezeli.
 • Valamennyi kedvezményre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.
 • A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
 • A szolgáltatások csak saját névre szóló olvasójeggyel vehetők igénybe.
 • Kölcsönzési jogát az olvasó az olvasójegy felmutatásával gyakorolhatja, ennek hiányában a könyvtáros személyazonossága igazolását kérheti. Ha az olvasó nem tudja igazolni magát, csak a könyvtár ingyenes alapszolgáltatásait veheti igénybe.

Amennyiben olvasójegye aktualitását veszíti vagy elhasználódott, úgy ingyenesen cserélhető.

 • Az olvasó elveszett olvasójegyét első alkalommal 200.- Ft megfizetésével, minden további alkalommal 300.- Ft megfizetésével pótoljuk, amelyről nyugtát állítunk ki. Áraink az áfát tartalmazzák.

Formái:

Kölcsönzés

Egy olvasó maximum 10 db, a TextLib integrált könyvtári rendszer által regisztrált dokumentumot kölcsönözhet, amelyből 3 db hangzó és 7 db könyv (ebből maximum 5 db védett könyv) lehet. A dokumentumhoz tartozó melléklet kölcsönzési ideje azonos a dokumentum kölcsönzési idejével.

Könyv:

 • Egy olvasó összesen 10 db könyvet kölcsönözhet 30 napra (a gyermekkönyvtári állományból egyszerre max. 5 db kölcsönözhető).

Ezen belül korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok:

 • Egy olvasó összesen 5 db védett könyvet kölcsönözhet 7 napra, (a gyermekkönyvtári állományból 3 db védett, segédkönyvtári könyvet kölcsönözhet 7 napra)
 • Egy olvasó összesen 5 db sikerkönyvet kölcsönözhet 14 napra.

Audiovizuális és elektronikus dokumentumok:

 • Egy olvasó összesen 3 db audiovizuális dokumentumot (CD, DVD) és CD-ROM-ot kölcsönözhet 3 napra. A hangoskönyvek kölcsönzési határideje 2 hét. Diafilmek 1 hétre 5 db dokumentum kölcsönözhető. Nyelvcsomagok (könyv és CD) 3 hétre 1 csomag kölcsönözhető.

Újság, folyóirat:

 • Egy olvasó összesen 5 db folyóiratot kölcsönözhet 7 napra. A könyvtár által előfizetett periodikumok legfrissebb számai nem kölcsönözhetők.

A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetők, kivéve a többes példányok.

A könyvek és folyóiratok kölcsönzési határideje kérésre 3 alkalommal, a sikerkönyvek és az audiovizuális dokumentumok kölcsönzési határideje 1 alkalommal hosszabbítható, ha az adott dokumentumra nincs előjegyzés.

Ha az olvasónak a 3, illetve 1 hosszabbítás után is szüksége van a kölcsönzött dokumentumokra, vissza kell hoznia, ezután pedig újból kikölcsönözheti őket.

Előjegyzés lehetséges módjai:

 • a könyvtári tag – ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de nem elérhető – kérheti a dokumentum előjegyzését, amelyet az értesítéstől számított legfeljebb 5 napig tartunk fenn.
 • Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről telefonon, elektronikus levélben, közösségi oldalakon vagy postai úton történik az értesítés.

Könyvtárközi kölcsönzés feltételei:

 • a szolgáltatás beiratkozáshoz kötött
 • csak pontosan kitöltött és aláírt kérőlap leadásával, vagy a könyvtárközi e-mail címére (kkozipsvk@gmail.com) történő igényléssel tudjuk hivatalosnak tekinteni a kérést
 • lehetőség van eredeti dokumentum, fénymásolat, valamint elektronikus dokumentum kérésére
 • minden esetben szükséges a felmerülő posta-, ill. másolati költség megtérítése.

A szolgáltatások igénybevételének és a kölcsönzés feltételeinek dokumentumtípusonkénti szabályozása megtalálható a mellékletben.

Könyvárusítás

A könyvtár a saját és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület kiadványait folyamatosan árusítja.

A kötetek a könyvtár és az egyesület honlapján megtekinthetőek.

A könyvtár állományából leselejtezett könyvek, folyóiratok megvásárolhatóak.

A szolgáltatásokat az olvasók a könyvtár nyitvatartási idejében vehetik igénybe:

hétfő: ZÁRVA

kedd, péntek: 8-18 óráig

szerda-csütörtök: 12-18 óráig

szombat: 8-12 óráig.

Július és augusztus hónapban a városi könyvtár részleges nyitvatartással működik:

hétfő: ZÁRVA

kedd, péntek: 8-17 óráig

szerda-csütörtök: 12-17 óráig

szombat: ZÁRVA.

A könyvtárhasználat általános szabályai, a könyvtárhasználók kötelezettségei:

 • A könyvtár épületét, berendezését, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni. A rongálás szabálysértést vonhat maga után.
 • A könyvtár szabályait súlyosan megsértő olvasó az egyes könyvtári szolgáltatások igénybevételéből mindaddig kizárható, amíg tartozását (pénzbeli és dokumentum) nem rendezte.
 • A jogszerűtlen könyvtárhasználat következményei:

-- a gyűjteménybe vissza nem hozott dokumentumért a használót, ill. jótállóját fizetési kötelezettség terheli.

-- A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért az olvasó késedelmi díjat

fizet. A késedelmi díjak dokumentumtípusonkénti részletezése megtalálható a mellékletben.

-- A szerzői jogi szabályok megsértése a könyvtárhasználó felelőssége.

 • Egyik ember könyvtárhasználati joga nem járhat a másik ember ugyanilyen jogának sérelmével. A könyvtárban rendezett öltözékben és fizikai állapotban lehet megjelenni és szolgáltatásait igénybe venni (mosdatlanul, hangoskodva nem lehet a szolgáltatásokat igénybe venni).
 • Idős vagy mozgásukban korlátozott látogatóink, illetve kisgyermekes szülők az épületen belüli közlekedésükhöz önállóan használhatják a liftet.
 • A könyvtár területén a dohányzás, mobiltelefon használata tilos!
 • Olvasói terekbe élelmiszert bevinni, ott étkezni tilos!
 • A könyvtáron belül történő fényképkészítéshez az intézmény vezetőjének hozzá kell járulnia.
 • Rendezvényeink résztvevőiről álló- és mozgókép készülhet, ha az ábrázolás módja nem egyedi. A képek intézmény honlapján és közösségi oldalán nyilvánosságra hozhatóak.
 • Az intézményben munkahelyi kamerarendszer működik.
 • A ruhatár használatának igénybevétele minden használó számára kötelező és díjtalan.

A városi könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát, annak mellékleteit nyilvánosságra hozza.

Könyvtárhasználati szabályzatunkat a könyvtár honlapján - a www.psvk.hu weboldalon - is közzétesszük.

Kiskunfélegyháza, 2020. december 17.

Abonyi Szilvia
igazgató